Codul de Etica al Universitatii Al.I.Cuza Iasi-ian 2009

In jos

Codul de Etica al Universitatii Al.I.Cuza Iasi-ian 2009

Mesaj Scris de Iarna la data de Lun Ian 05, 2009 5:27 pm

CODUL DE ETICĂ AL UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Preambul

Codul de etică universitară reprezintă un cadru de formalizare a unor reguli consensuale între membrii comunității universitare, privitoare la modul de a acționa în același spațiu social, pentru a conferi un spor de autoritate acestuia în ansamblul societății.
Parte integrantă a mecanismelor de asigurare a calității instituționale, Codul de etică universitară are menirea de a contribui la îmbunătățirea continuă a procesului de formare profesională, morală și civică, la punerea în act a unor atitudini și comportamente cât mai aproape de exemplaritate, în temeiul integrității academice.
Furnizând un model de conduită, Codul este un contract moral între membrii comunității universitare, a cărei coeziune o menține prin angajarea adeziunii și devotamentului, a aprecierii, a imparțialității și a comunicării profesionale.
La interferența dintre morală și drept, Codul de etică universitară este un instrument de orientare, de intervenție ameliorativă, de evaluare a moralității acțiunilor membrilor comunității universitare, pe baza unor standarde generale „bune pentru fiecare, dar și pentru societate”, conciliind: concurența și cooperarea, individualismul și solidaritatea, asumarea regulilor generale și liberul arbitru, în scopul de a proteja atât libertatea și demnitatea persoanei, cât și binele public.
Expresie a pozițiilor etice definitorii pentru ceea ce este permis sau nu, Codul desfășoară un ansamblu de drepturi și obligații ce decurg din valori și principii civice fundamentale, aplicabile cu felxibilitate în situații concrete, în ideea afirmării unei interacțiuni sociale armonioase – cadru de realizare justă și eficientă a potențialului intelectual și uman al tuturor membrilor comunității universitare.

Capitolul I
Principii generale

Art. 1. Codul de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași este întocmit în conformitate cu prevederile Constituției României, ale legislației în domeniul educației și al muncii, cu respectarea drepturilor omului, dar și cu cerințele exercitării responsabilităților individuale, respectiv cu Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, Carta Universității, Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4492 din 6.07.2005 privind promovarea eticii profesionale în universități.

Art. 2. Codul de etică universitară este elaborat în raport cu valorile, principiile și normele etice profesionale generale ale: libertății academice, autonomiei personale, dreptății și echitații, respectului și toleranței, meritului personal, transparenței, responsabilității individuale și publice, onestității și corectitudinii intelectuale, bunăvoinței și atruismului.

Art. 3. Este un document cu funcție de ghid în desfășurarea relațiilor moral-profesionale dintre studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic și comunitatea universitară în ansamblul ei, precum și în desfășurarea relațiilor dintre membrii comunității universitare și colaboratorii externi.

Art. 4. Scopul elaborării Codului de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași este de a susține și de a dezvolta continuu climatul de cooperare, respect reciproc, colegialitate, politețe, încredere, discreție, solidaritate, care există în interiorul acestei instituții de învățământ superior, pentru a facilita creșterea calității activității didactice, de cercetare, de educație și îndeosebi a atmosferei de muncă din Universitate, care are impact și dincolo de mediul universitar, asupra profilului moral al societății în ansamblu.

Art. 5. Promovând valorile și normele ethos-ului academic – ale corectitudinii și respectului, ale responsabilității și ordinii instituționale în fața legii, ale apărării demnității și integrității persoanei, ale dezvoltării personale și egalității, prezentul Cod reflectă vocația etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în calitate de instituție angajată deplin atât în formarea profesională a studenților, cât și în afirmarea și cultivarea unor înalte standarde comportamentale în beneficiul societății și, totodată, ca instituție academică ce acționează pentru compatibilizarea propriilor practici educaționale cu valorile și principiile spațiului european al învățământului superior.

Art. 6. Dispozițiile prezentului Cod se aplică tuturor membrilor comunității Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași: personal didactic, personal didactic auxiliar, personal de cercetare, personal nedidactic, studenți, masteranzi, doctoranzi și alte categorii de membri ai comunității academice.

Art. 7. (1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași este o instituție apolitică. Afilierea unui membru al comunității universitare la un partid politic este o opțiune strict personală și nu angajează cu nimic instituția sau o subdiviziune a acesteia.
(2) Apartenența la comunitatea universitară nu îngrădește în nici un mod activitățile politice ale membrilor ei, ca persoane particulare, în afara spațiului Universității.
(3) Persoanele din conducerea Universității și a facultăților nu pot exercita activități și acțiuni politice pe durata mandatului.

Art. 8. În spațiul Universității, este interzisă orice formă de discriminare. Politica de nediscriminare acoperă toate domeniile activității universitare: admiterea și înmatricularea studenților, evaluarea lor academică, angajarea și evaluarea personalului didactic, a salariaților Universității, promovarea în organisme sau funcții de conducere, accesul la drepturile oferite de Carta Universitară.


Ultima editare efectuata de catre Iarna in Lun Ian 05, 2009 5:27 pm, editata de 1 ori
avatar
Iarna
Admin

masculin Numarul mesajelor : 255
Varsta : 31
Localizare : Iasi/Botosani
Joburi/Distractii : politica, muzica
Specializarea : Stiinte Politice
Data de inscriere : 27/02/2008

Vezi profilul utilizatorului http://filosofie.forumandco.com

Sus In jos

Re: Codul de Etica al Universitatii Al.I.Cuza Iasi-ian 2009

Mesaj Scris de Iarna la data de Lun Ian 05, 2009 5:27 pm

Capitolul II
Drepturile și obligațiile membrilor comunității universitare

Art. 9. Membrii comunității universitare din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași au drepturi și îndatoriri care decurg din legislația generală în vigoare, din Carta și Regulamentele Universității, precum și din prevederile contractului individual și colectiv de muncă sau de studii.

Art. 10. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași garantează respectarea drepturilor omului și asigură egalitate de tratament tuturor membrilor comunității universitare, pe baza următoarelor principii: nediscriminări și echități, egalități de șanse, promovări autonomiei personale, transparența informațiilor și acces egal la resurse materiale și servicii. În acest scop, se vor urmări: eliminarea conflictului de interese; depășirea și/sau soluționarea stărilor tensionate; prevenirea și combaterea oricărei forme de corupție, favoritism, înșelăciune; protecția față de abuzuri, precum și față de acțiuni de denigrare, calomnie, răzbunare.

Art. 11. (1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași încurajează, promovează și protejează performanțele în activitatea didactică, de cercetare, culturală și sportivă; asigură recunoașterea meritelor, a creativității ce contribuie la creșterea prestigiului instituțional; asigură aprecierea și ierarhizarea calitativă în funcție de rezultatele obținute.
(2) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași apără dreptul la proprietatea intelectuală, cultivă competiția loială și devotamentul față de domeniul de specialitate și față de instituție, precum și cooperarea profesională dintre personalul didactic, studenți, masteranzi, doctoranzi, în activitatea de educație și cercetare.

Art. 12. (1) În spațiul universitar, membrii comunității academice beneficiază de protecție din partea autorităților responsabile cu ordinea publică. Protecția se asigură împotriva persoanei și/sau grupului de persoane care aduc atingere demnității umane și profesionale a membrilor comunității universitare sau care împiedică exercitarea drepturilor acestora;
(2) Protecția este solicitată de cel interesat persoanei autorizate prin Carta Universității;
(3) Universitatea protejează dreptul la confidențialitate în ce privește viața privată a membrilor ei;
(4) Membrii comunității universitare sunt chemați să contribuie la evitarea și, după caz, la soluționarea situațiilor de conflict (personal, material, de rol, în interiorul instituției, ca și în cadrul colaborărilor externe).

Art. 13. Fiecare membru al comunității academice are datoria de a participa la activitățile de educație și cercetare ale Universității, precum și la organizarea și coordonarea acestora; dispune de dreptul de a-și alege temele de cercetare și de studiu, de a interpreta și valorifica rezultatele cercetării, contribuind la ridicarea gradului de competitivitate a programelor academice.

Art. 14. (1) Membrii comunității universitare au asigurate deplina libertate de expresie în activitatea academică, în temeiul exercitării și respectării autonomiei personale.
(2) Membrii comunității universitare se pot asocia în sindicate, în scopul apărării drepturilor prevăzute de lege; au dreptul să înființeze societăți științifice, culturale și asociații sportive, naționale și internaționale sau să facă parte din acestea, în măsura în care acest lucru nu aduce atingere prestigiului și imaginii instituției.

Art. 15. Membrii comunității universitare au următoarele obligații:
1. Să respecte prevederile legilor în baza cărora își desfășoară activitatea, ale Codului muncii, ale Cartei Universității, ale Regulamentului de ordine interioară, precum și hotărârile conducerii Universității, facultăților și departamentelor;
2. Sa respecte ordinea, moralitatea, onoarea personală și drepturile celorlalți, atât în interiorul Universității, cât și în afara ei;
3. Să asigure dezvoltarea unui climat de civilitate, respect reciproc, recunoaștere și prețuire a demnității individuale, bunăvoință, toleranța, solidaritate, atașament față de instituție și față de valorile pe care aceasta le promovează;
4. Să-și îndeplinească în mod corespunzător obligatiile didactice, de studii, de serviciu, în acord cu principiul profesionalismului;
5. Personalul didactic trebuie să probeze calități științifice și psihopedagogie, obiectivitate, spirit de dreptate, corectitudine în activitatea de predare-învățare, de cercetare și publicare, de evaluare a performanței;
6. Personalul didactic și de cercetare trebuie sa respecte principiul proprietății intelectuale, să precizeze contribuția personală într-o cercetare desfășurată prin acord de colaborare, să utilizeze informația prin citarea corectă și indicarea sursei de documentare;
7. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel nedidactic este obligat să nu primească, să nu ofere și să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în desfășurarea activității lor;
8. Studenții au obligația să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare și nedidactic, precum și autoritatea organismelor de conducere ale Universității și ale facultăților;
9. Studenții sunt obligați să nu primească, să nu ofere și să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în activitatea de evaluare, în pregătirea referatelor, lucrărilor de licență, a dizertațiilor; să nu comită fraudă intelectuală;
10. Studenții sunt obligați să folosească în mod civilizat patrimoniul Universității; să nu deterioreze infrastructura și dotarea sălilor de curs și de seminar, laboratoarelor, bibliotecilor, căminelor, cantinelor, terenurilor sportive și spațiilor amenajate pentru recreere;
11. Toți membrii comunității universitare sunt obligați sa respecte Regulamentul de folosire a rețelei Internet și a rețelei proprii de informatizare a Universității;
12. Membrii comunității universitare trebuie să se abțină de la comiterea oricăror fapte care pot aduce atingere prestigiului și imaginii Universității.

Art. 16. Membrii comunității academice, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic nu pot participa la următoarele activități care implică soțul sau rude pana la gradul IV, sau un afin până la gradul III, inclusiv:
a) concursuri de admitere;
b) activități de evaluare a studenților (comisii de examene);
c) îndrumarea lucrărilor de licență și a dizertațiilor;
d) conducerea doctoratelor;
e) activități de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
f) concursuri pentru ocuparea posturilor;
g) comisii de analiza și recepție a lucrărilor din contractele de cercetare științifică;
h) comisii de cercetare disciplinară, de etică și control;
i) comisii de atribuire de burse, premii, recompense, titluri și grade onorifice;
j) comisii de achiziții.

Art. 17. În scopul prezervării valorilor morale și a unui climat etic în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, sunt interzise cu desărvârșire următoarele acțiuni:
(1)Angajarea în posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare și nedidactice a persoanelor cu grad de rudenie apropiată cu membrii comunității academice;
(2)Angajarea directă a absolvenților studiilor doctorale în posturi didactice și de cercetare, fără o perioadă de activitate într-o altă instituție academică din țară și străinătate, de nivel educațional și științific similar.

Art. 18. Membrii comunității universitare trebuie sa probeze competența științifică și profesională, precum și calități morale pentru asigurarea obiectivității concursurilor, astfel încât angajarea și evaluarea activității membrilor comunității academice, precum și a celorlalte categorii de personal, să se facă pe criterii de valoarea și calitate profesională și morală.

Art. 19. Este interzisă desfășurarea pe teritoriul Universității a unor activități ofensatoare la adresa cultelor care funcționează în mod legal în țara noastră.

Capitolul III
Abaterile de la Codul de etică și sancționarea lor

Art. 20. Se consideră abatere de la Codul de etică și se sancționează, în afara încălcării cu vinovăție a obligațiilor de serviciu și a normelor de comportare, următoarele:
a) frauda sub orice formă în activitatea de predare, învățare, cercetare științifică și în celelalte activități din Universitate;
b) corupția sau favorizarea acesteia (de la acte de mituire, până la trafic de influență, cu recurs la bani, servicii, cadouri);
c) distrugerea, alterarea sau falsificarea documentelor și a bazelor de date ale Universității, ca și utilizarea lor în scopuri ilicite;
d) furnizarea de informații false conducerii Universității;
e) obstrucționarea activității de educație, de cercetare științifică, administrativă sau a oricărei alte funcții a Universității;
f) orice formă de agresare fizică sau morală;
g) favoritismul sub orice formă;
h) obținerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite;
i) participarea la activități didactice și manifestări științifice sub influența alcoolului; îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sub influența alcoolului;
j) folosirea unui limbaj contrar spiritului academic;
k) intrarea neautorizată în spațiile în care accesul este reglementat prin măsuri speciale;
1) practicarea unor atitudini și comportamente indecente, insultătoare sau obscene;
m) utilizarea neautorizată și provocarea de prejudicii, cu vinovăție, a patrimoniului Universității;
n) denigrarea publică a personalului sau instituției de către membrii comunității universitare;
o) folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice;
p) organizarea și desfășurarea de activități politice în Universitate, ca și folosirea numelui Universității, a resurselor umane, financiare sau materiale ale acesteia în scopuri politice partizane;
q) discriminarea sub orice forma.

Art. 21. (1) Este interzis și se sancționează plagiatul sub orice forma. Plagiatul semnifică însușirea integrala sau parțială de către o persoană a unei opere literare, științifice, a ideilor ce aparțin altei persoane și prezentarea acestora drept creatie personală.
(2) Este interzis să se facă abuz de statutul socio-profesional/ poziția ierarhică în exploatarea rezultatelor muncii științifice a altor specialiști, și se sancționează încălcarea dreptului la proprietate intelectuală.
(3) Prezentul Cod de etica universitară nu suplinește aplicarea prevederilor codurilor pentru cercetarea științifică de profil.

Art. 22. Este interzisă și se sancționează hărțuirea sexuală a angajaților Universității, doctoranzilor, masteranzilor, studenților și candidaților. Sub incidența acestei prevederi intră, printre altele, următoarele fapte:
a) condiționarea angajării, numirii, admiterii sau evaluării personalului din Universitate, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, de obținerea unor favoruri sexuale;
b) practicarea unor comportamente sau atitudini de natura sexuală, implicite sau explicite, fizice sau verbale, prin care se urmărește obținerea unor avantaje personale;
c) promovarea unor conduite care au ca interese sau ca efect crearea unei intimități jenante, a unui climat de muncă ostil sau conflictual, ori care conduc la afectarea performanțelor în muncă ale salariaților și studenților Universității;
d) folosirea unor ținute vestimentare indecente în raporturile publice din spațiile Universității.

Art. 23. Includerea unei anumite conduite în categoria hărțuirii sexuale se face numai după o analiză a cazului și a circumstanțelor în care a avut loc, atât în cadrul Universității, cât și în afara ei.

Art. 24. Folosirea de către studenți a unor mijloace ilicite atunci când sunt supuși evaluării prin examene, colocvii, referate, lucrări de licență și dizertații, constituie abatere. Se consideră mijloc ilicit orice procedeu de pregătire a răspunsurilor solicitate de examinatori în afara cunoștințelor deținute de către studenți.

Art. 25. (1) Este interzisă deținerea și comercializarea, în spațiile Universității, a produselor periculoase: substanțe narcotice, droguri, arme, substanțe explozibile.
(2) Se interzice consumul de narcotice sau droguri în spațiile Universității.
(3) Se interzice comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiile academice ale Universității.

Art. 26. (1) Încălcarea prevederilor Codului de etică atrage după sine sancțiuni prevăzute în Regulamentul Comisiei de Etică.
(2) Competența și procedura aplicării sancțiunilor sunt cele stabilite în Regulamentul de Etică al Universității „ Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Art. 27. Dacă una dintre faptele reglementate întrunește condițiile pentru a atrage și altă formă de răspundere, Biroul Senatului are obligația de a sesiza organele de stat competente.
Capitolul IV
Comisia de etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Art. 28. La nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași se constituie Comisia de etică universitară formată din 5-9 membri cu prestigiu profesional și autoritate morală, reprezentând, în părți relativ egale, personalul didactic, studenții și personalul nedidactic. Din Comisia de etică universitară face parte și un reprezentant al Compartimentului Juridic.

Art. 29. Comisia de etică are ca principale atribuții:
a) să elaboreze Codul de etică universitară;
b) să inițieze și să promoveze modificări și amendamente la Codul de etică;
c) să se autosesizeze și să primească sesizări în legătură cu încălcarea normelor Codului de etică universitară;
d) să analizeze și să soluționeze reclamațiile și sesizările referitoare la abaterile de la etica universitară;
e) să prezinte un raport anual în fața Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Art. 30. Comisia de etică este propusă și aprobată de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Nu pot fi membri în Comisia de etică persoanele care ocupă funcții de conducere în instituția de învățământ superior, la nivel de universitate sau facultate.

Art. 31. Activitatea Comisiei de etică se desfășoară pe baza Regulamentului propriu de funcționare.

Art. 32. Prezentul Cod de etică universitară a fost adoptat în ședința Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, din data 18.12.2008, data de la care intră în vigoare.
R e c t o r ,


Prof.univ.dr. Vasile IȘAN
Comisia de etică:
Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea
Prof.univ.dr. Carmen Cozma
Consilier juridic Anca Ghenghe
Economist Mihaela Potorac
Student Magdalena Catargiu
avatar
Iarna
Admin

masculin Numarul mesajelor : 255
Varsta : 31
Localizare : Iasi/Botosani
Joburi/Distractii : politica, muzica
Specializarea : Stiinte Politice
Data de inscriere : 27/02/2008

Vezi profilul utilizatorului http://filosofie.forumandco.com

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum